facebook    T: 598 944448 
1111 QA ტესტირების საფუძვლების თეორიულ-პრაქტიკული კურსის დაწყება დაგეგმილია 11 აპრილიდან. კურსი გრძელდება 1 თვის მანძილზე კვირაში 5 დღე, დღეში 2 საათიანი თეორიულ-პრაქტიკული მეცადინეობით და სულ 40 საათი ხანგრძლივობით. კურსი მოიცავს QA ტესტირების ყველა საბაზისო საკითხს რაც ვებსაიტების შემუშავებისთვის და ტესტირებისთვის არის საჭირო. მოგვწერეთ ფეისბუქის გვერდზე Frontend კერძო კურსები ასევე შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფეისბუქის Manual ტესტირების ჯგუფში. Manual ტესტირება QA ტესტირების საფუძვლების თეორიულ-პრაქტიკული კურსის დაწყება დაგეგმილია 3 აპრილიდან.
კონსპექტები
QA ტესტირება,  FRONTEND პროგრამირება
კონსპექტები მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რისი შესწავლაც მოხდება კურსებზე
ზოგიერთი საკითხის კონსპექტი შემუშავების პროცესშია
1. Manual ტესტირება 2. საიტების სრული ტესტირება 3. ტესტირების მეთოდოლოგიები 4. საიტის ელემენტების ტესტირება 5. საიტების კლასიფიკაცია 6. საიტის შემუშავება, ანალიტიკა 7. ტექნიკური დავალება, დოკუმენტაცია 8. საიტების სტრუქტურა და სტილები 9. საიტების დიზაინი და ინტერფეისი 10. ლენდინგ საიტის პრინციპები 11. HTML, CSS, JS პროგრამირება 12. markup კოდის პრინციპები 13. საიტების SEO ოპტიმიზაცია 14. ინსტრუმენტები - DevTools 15. ინსტრუმენტები - Figma 16. ინსტრუმენტები - Jira 17. ინსტრუმენტები - Trello, asana 18. ინსტრუმენტები - HTTP 19. ინსტრუმენტები - SQL 20. ინსტრუმენტები - GIT 21. ინსტრუმენტები - Zephyr, TestRail 22. ინსტრუმენტები - Selenium, Jmeter, Postman 23. ინსტრუმენტები - ზოგადი 24. მობილური აპლიკაციის ტესტირება 25. აგილე-სკრამ მეთოდოლოგიები 26. API ტესტირება
16.

ინსტრუმენტები - Jira

 
          Jira = აკადემიურ პროექტებზე უფასო ლიცენზიაა, ასევე 15 დღიანი საცდელი. 
 1. აქვს სკრამის და კანბანის დაფები
 2. აქვს გადაწყობადი ბიზნეს-შაბლონები
 3. აქვს შეტყობინების მეილზე დაგზავნის ფუნქციები
 4. აქვს ანგარიშების/მოხსენებების სისტემა
 5. აქვს მობილური ვერსია
 6. აქვს სხვა საიტებთან ინტეგრაცია

 Create issue = ამოცანის შექმნა, ჯერ უნდა ავირჩიოთ პროექტი სადაც ვქმნით ამოცანას, მერე კი ვირჩევთ ამოცანის ტიპს(Bug, Task, Epic, Story, Improvement და ა.შ.) და ვავსებთ გამოსული ფანჯარის აუცილებელ ველებს: 
 -- Summary = სათაური 
 -- Priority(Critical, Major, Minor) = პრიორიტეტი
 -- Status = სტატუსი
 -- Description = აღწერა
 -- Attachment = მიმაგრებული ფაილი(სკრინშოტი, ვიდეო)
 -- Label = ტიპის მინიჭება(გასაფილტრად)
 -- Assignee = პასუხიმგებლობა(ვინ უნდა მოაგვაროს პრობლემა)
 -- Pre = საწყისი აღწერა
 -- Post = საბოლოო აღწერა

  ტესტირების იერარქია(შეიძლება განსხვავებულადაც)
 -- Test-plane -> Test-Suite -> TestCase -> Test procedure

 JIRA შედგება რამოდენიმე კომპონენტისაგან, რომელთა პარამეტრები შეიძლება ვცვალოთ 
 -- (Workflow)Рабочий процесс = სამუშაო პროცესი
 -- (Issue Types)Типы задач = ამოცანების(პრობლემების) ტიპები
 -- (Custom Fields)Пользовательские рабочие пространства = სამომხმარებლო არეალი
 -- (Screens)Окна = ფანჯრები
 -- (Field Configuration)Настройка рабочих пространств = სამუშაო სივრცეები
 -- (Notification)Уведомления = შენიშვნები
 -- (Permissions)Решения = გადაწყვეტილებები 
 -- Issue Attributes(Свойства задач) = პრობლემათა(ამოცანათა) თვისებები
 -- ამოცანების(issues) ტიპების ორგანიზება შეიძლება სტანდარტულად და აგილე სისტემით, ან მომხმარებლის მოწყობილი სქემით.

 Components(Компоненты) JIRA კომპონენტები
 -- პროექტის ქვეგანყოფილება, გამოიყენება ამოცანების კომბინირებისათვის.
 -- შეგვიძლია ახალი კომპონენტების დამატება(მაგ: სახელი, აღწერა, ხელმძღვანელი, დანიშნულება)

 JIRA screen(Окна JIRA) ფანჯრები(ეკრანები)
 -- ჯირაში შექმნილი issue გამოჩნდება სხვადასხვა ფანჯარაში(სამუშაო სივრცეში). 
 -- შეგვიძლია issue დავაკავშიროთ ფანჯრებთან Associate an issue operation with a screen

 Issue Attributes(Свойства задач) ამოცანების თვისებებში შედის:
 1. Statuses(Статусы) = სტატუსები
 2. Resolutions(Решения) = გადაწყვეტილებები
 3. Priorities(Приоритеты) = პრიორიტეტები

 სტატუსები(Statuses) გამოიყენება პროექტის შემუშავების პროგრესის მაჩვენებლად
 1. To do(Ожидает выполнения) = ელოდება შესრულებას(გასაკეთებელია)
 2. InProgress(Выполняется) = კეთების პროცესშია
 3. Open(Открыт) = ღიაა
 4. Closed(Закрыт) = დახურულია
 5. ReOpened(Переоткрыт) = ახლიდან გაიხსნა
 6. Resolved(Решен) = გადაწყვეტილია

 გადაწყვეტილებები(Resolutions) გამოიყენება ამოცანების შესრულების პროგრესის მაჩვენებლად
 1. (Fixed)Исправлено = გასწორდა
 2. (Won’t fix)Не будет исправлено = არ გასწორდება
 3. (Duplicate)Дубликат = დუბლიკატი
 4. (Incomplete)Не завершено = დაუსრულებელია
 5. (Cannot reproduce)Не воспроизводится = არ ეშვება
 6. (Done)Выполнено = შესრულებულია

 პრიორიტეტები(Priorities) გამოიყენება ამოცანების მნიშვნელობის გამოსახატავად
 1. Critical(Критический) = კრიტიკული
 2. Major(Высокий) = მაღალი
 3. Minor(Малозначимый) = ნაკლებ მნიშვნელოვანი
 4. Blocker(Блокирующий) = მაბლოკირებელი
 5. Trivial(Тривиальный) = ტრივიალური(ჩვეულებრივი)

 Issue Security Schemes ამოცანებთან(issues) დაშვების სქემები
 -- Audit Log(Логи ревизий)= ლოგების აუდიტი
 -- Issue Linking(Связывание задач) = ამოცანების დაკავშირება
 -- Mail in JIRA(Система почты JIRA) = ჯირას მესენჯერი
 -- System events, Custom Events(События) = მოვლენების სისტემა
 -- Watch list(Контрольный список) = საკონტროლო სია
 -- Issue Collectors(Счетчик задач) = ამოცანების მთვლელი
 -- Development Tools(Инструменты разработки) = დეველოპერის ინსტრუმენტები

 ჯირაში ამოცანებთან(issues) დაშვება ხდება ID და პაროლის შეყვანის შემდეგ. გამოჩნდება განყოფილება Project(პროექტები) სადაც არის ჩამონათვალი:
 -- Simple Issue Tracking = ამოცანების ტრეკინგი
 -- Project Management = პროექტის მენეჯმენტი
 -- Agile Kanban = აგილე კანბან მეთოდოლოგია
 -- Agile Scrum = აგილე სკრამ მეთოდოლოგია
 -- Jira Classic = ჯირა კლასიკური მეთოდოლოგია
 -- Software Development = პროგრამული უზრუნველყოფა

  ზოგიერთი ფუნქცია:
 -- ამოცანების ძებნა = Issues -> search for Issues 
 -- ჯამური ანგარიში = Summary
 -- აქტივობის ჟურნალი = Activity Stream
 -- შესაძლებელია შევქმნათ ამოცანის ქვეამოცანა ნებისმიერი რაოდენობით, ან ქვეამოცანა გადავაკეთოთ ძირითად ამოცანად. ქვეამოცანებს არ აქვს თავისი ქვეამოცანები. 
 -- ქვე-ამოცანის შექმნა = Assign More -> Create sub-task
 -- კონვერტირება ქვე-ამოცანად = Assign More -> convert to sub-task

  Jira-ს სამუშაო პროცესი(WorkFlow) შედგება:
 -- სტატუსებისგან(statuses) = ამოცანების სტატუსები სამუშაო პროცესის განმავლობაში
 -- გადასვლებისგან(transitions) = სტატუსების გარდაქმნები
 -- დანიშნულებისგან(assignee) = პასუხიმსგებლობების განაწილება პროცესში მონაწილეებზე
 -- გადაწყვეტილებებისგან(resolution) = განმაპირობებლი მიზეზები
 -- პირობებისგან(conditions) = გადასვლებზე წვდომის კონტროლი
 -- ვალიდატორებისგან(validators) = გადასვლების ვალიდაცია ამოცანების სტატუსების შესაბამისობასთან
 -- თვისებებისგან(properties) = Jira-ს თვისებები გადასვლებისას

  JIRA Agile
 -- გამოიყენება ჯგუფური მუშაობისთვის და დაფუძნებულია roadmap(საგზაო რუკა) კონცეფციაზე.
 -- სტატუსების გადასვლა ხდება To do —> In Progress —> Done პრინციპით
 -- აგილე ამოცანის(agile-issue) ან ეპიკის(Epic) შექმნა = Getting Started -> Scrum(ან Kanban)

  კომბინირებული ძებნა Jira-ში
 -- კომბინირებულ ძებნას აქვს ასეთი სტრუქტურა: Field - Operator - Value
 -- Field(ველი) = ჯირაში გამოყენებულ მონაცემთა ტიპები, მაგალითად Project, Issuetype, Summary, Security Level, Severity, Priority, Assignee, AffectedVersion, FixVersion, Environment და ა.შ.
 -- Operator(ოპერატორი) = ველსა და მის მნიშვნელობას შორის დამაკავშირებელი ოპერატორი, მაგალითად: Status = Open, Priority != Major
 -- ოპერატორები: IN (-ში), = (ტოლია), != (არ არის ტოლი), ~ (შეიცავს), !~ (არ შეიცავს), IS EMPTY(ცარიელია), IS NOT NULL(არ არის ნული).
 -- სხვა ოპერატორები: WAS, WAS IN, WAS NOT IN, WAS NOT, CHANGED
 -- მაკავშირებელი სიტყვები: OR, AND, NOT, EMPTY, NULL, ORDER BY მაგალითი: Status = Closed OR Assignee = i.p.freely 

  ფილტრები Filters(Фильтры)
 -- შესაძლებელია საკუთარი ფილტრებნის შექმნა. ფილტრები იყოფა ტიპების მიხედვით: მონაცემები(date), კომპონენტები(component), პრიორიტეტები(priority), გადაწყვეტილებები(resolution) და ა.შ.
  
 -----------------------------------------

  Jira თასქების და ბაგების შედგენის წესი:
 • ივსება სათაურის ველი
 • ივსება კომენტარის ველი, სადაც კეთდება დეტალური აღწერა ბაგის შესახებ
 • უნდა აიტვირთოს ბაგის აღმწერი სქრინები ან ვიდეო
 • უნდა მოხდეს თასქის Assigne (მინიჭება) შესაბამის დეველოპერზე. თუ ფრონტის ბაგია, ფრონტ დეველოპერზე, თუ ბექის ბაგია, ბექ დეველოპერზე.
 • უნდა მიენიჭოს თასქს პრიორიტეტი. თუ მნიშვნელოვანი ბაგია, High ან Highest პრიორიტეტი. თუ საშუალო პრიორიტეტის ბაგია - Medium, ხოლო თუ დაბალი პრიორიტეტის არის - Low
 • უნდა მიეთითოს ბაგს, რომელ გარემოზეა აღნიშნული ბაგი (Dev, Staging, Live)
 • უნდა შეივსოს დანარჩენი დამატებითი აუცილებელი ველები თუ აქვს კომპანიას თასქის შედგენის ჭრილში დამატებული

  Jira თასქის ფლოუები. რა ფლოუებს გადის თასქი გატესტვამდე და გატესტვის შემდეგ.
 -- თასქი ჯერ მიდის დეველოპერთან, შემდეგ დეველოპერს გადაყავს პროგრეს სტატუსში, როდესაც დაასრულებს დეველოპერი თასქზე მუშაობას, გადააქვს ტესტინგ სტატუსში, აქ უნდა ჩაერთოს ტესტერი და გატესტოს აღნიშნული დეველოპერის მიერ დასრულებული თასქი. თუ კონკრეტულ თასქზე არ არის ბაგი, ტესტერს გადააქვს Done სტატუსში. თუ რაიმე ხარვეზი აღმოჩნდა, ტესტერი აფეილებს თასქს და უბრუნდება კვლავ დეველოპერს ეს თასქი ცვლილებების შეტანისათვის და გასწორებისათვის.
 
 https://www.atlassian.com/software/jira